V předškolním vzdělávání dětí umožníme každému dítěti rozvíjet fyzickou, psychickou a sociální samostatnost. Celý náš náš kolektiv vytvoří dětem dobré sociální klima pro pocit bezpečí, radost z pohybu v mateřské škole ve spolupráci s rodiči.

Budeme utvářet:

  • vztah k místu a prostředí ve kterém dítě žije, povědomí o sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností, s přírodou,  planetou Zemí

  • povědomí, že příroda má svůj řád, je spojena říše živočišná a rostlinná, příroda živá a neživá, přírodu je potřeba chránit a tím i chránit a tím i chránit nejen své zdraví, ale i zdraví druhých

  • podporovat pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě / získat sebedůvěru, sebevědomí, uvědomit si vlastní identitu / i k druhým lidem

  • rozvíjet výtvarné, hudební, pohybové, a hudebně pohybové činnosti, činnosti slovesné, literární a dramatické

  • zpřesňovat a rozvíjet smyslové vnímání

  • předcházet od konkrétně názorového myšlení k myšlení slovně logickému

  • posilovat přirozenou zvídavost dítěte

Základem naší koncepce je bezprostřední kontakt s přírodou – přímé pozorování rostlin a zvířat při vycházkách v zahradě, na louce, v lese, u potoka, hry s přírodními materiály, praktické činnosti. Prostřednictvím přírody se děti seznamují s tradicemi, pohádkami, písněmi, tanečně pohybovými prvky. Tyto činnosti probouzejí zájem dětí dívat se kolem sebe, objevovat.

Školní vzdělávací program ke stažení … (PDF)