Formuláře pro subjekty osobních údajů a zákonné zástupce
Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, p. o. jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění. 

Správce osobních údajů:

Název organizace: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace                   
Sídlo organizace: Střelecká 14, Jablonec nad Nisou
IČO: 720 48 085
Kontaktní telefon: +420 734 315 445
Kontaktní e-mail: ms.strelecka@seznam.cz
ID datové schránky: wufbr2a
Web: www.strelecka.cz

 

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Judr. Stanislav Cenek
Kontaktní telefon    +420 602 438 259
Kontaktní e-mail     stanislav.cenek@gmail.com

                

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

 • poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů
  podílejí,
 • monitorování souladu činností správce s GDPR,
 • poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
 • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
 • působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,
 • zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),
 • realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,
 • poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,
 • poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,
 • poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky
  zpracování osobních údajů.
   

 Názvosloví

 Principy zpracování osobních údajů

 Právní důvody zpracování osobních údajů

 Práva subjektu údajů

 Informační povinnost vůči subjektu údajů